WARUNKI UŻYTKOWANIA
Warunki użytkowania DRINKA

  Drogi Internauto,
Korzystanie z tej strony internetowej ( "Witryny") podlega warunkom określonym poniżej i świadczy o twojej zgodzie. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z warunkami w pełni i dokładnie, ponieważ są one podstawą prawną dla wszelkich rozważań między tobą a Drinka Beverages Ltd. ( "Drinka Ltd."), jak również wiążącej umowy pomiędzy Tobą a Drinka Ltd.
W kontekście niniejszych Warunków Użytkowania, "Internauta" – każda osoba lub osoby i / lub korporacje i / lub podmioty jakiegokolwiek rodzaju. "Drinka Ltd." - w tym jego kierownicy, pracownicy i udziałowcy, a i każdy w ich imieniu. Wszystko podane w niniejszych Warunkach użytkowania w rodzaju żeńskim - będzie również miało przełożenie na rodzaj męski. Wszystko podane w niniejszych Warunków użytkowania w liczbie pojedynczej - będzie również miało przełożenie w liczbie mnogiej.
Warunki Ogólne
W każdym przypadku rozbieżności i / lub niespójności między Warunkami Użytkowania oraz innych publikacji, niezależnie od typu i rodzaju, przepisy te będą przeważać i to one będą rozstrzygające.
Jako warunek do korzystania z Serwisu, należy zobowiązać się do Drinka Ltd. że strona internetowa nie będzie wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem.
Zdjęcia na stronie są przeznaczone wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą istnieć różnice i zmiany pomiędzy wyglądem produktów na zdjęciach na stronie internetowej, a ich wyglądem w rzeczywistości.
Różnorodność urządzeń z Drinka Ltd. jest prezentowana na stronie internetowej. Żadne z wyżej wymienionych nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązanie przez Drinka Ltd. w odniesieniu do dostaw i / lub dostępności urządzeń prezentowanych na stronie internetowej.
Żadne informacje, które pojawiają się na stronie internetowej nie stanowią rekomendacji i / lub opinii Drinka Ltd.
Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Drinka Ltd., ale przez innych. Takie linki są przeznaczone tylko dla wygody użytkownika. Drinka Ltd. nie ma żadnego wpływu i / lub nadzorowania takich stron i nie jest odpowiedzialny za treści, które pojawia się na tych stronach. Zawartość stron internetowych z linków na stronie internetowej nie jest kontrolowana przez Drinka Ltd a materiał który pojawia się na w/w stronach nie świadczy o jakimkolwiek związku z operatorami tych stron. Ponadto Drinka Ltd. nie zobowiązują, że wszystkie linki na stronie internetowej będą faktycznie dostępne i będą prowadziły do aktywnych stron.
Jeśli zostanie orzeknięte, że jakakolwiek część niniejszych Warunków jest nieważna lub nie wykonalna, na mocy przepisów odpowiednich ustaw, w tym, ale bez ograniczania, klauzul akcyjnych poniżej, klauzule, które nie są już ważne lub które są nie wykonalne będą uznane zostały zastąpione przez obowiązujące klauzule wykonalnych, których treść jest tak przybliżona, jak to możliwe, aby intencje oryginalnych klauzul zostały zachowane, natomiast pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy.
Własność intelektualna
Prawo autorskie i własności intelektualnej na stronie internetowej należą do Drinka Ltd. iw tym kontekście, bez odstępstw od ogólnych uregulowań wyżej wymienionych, Drinka Ltd. jest wyłącznym właścicielem nazw handlowych i znaków towarowych serwisu, jak również nazwa domeny , patentów i próbek ze strony internetowej, nie zależnie od tego czy są one zarejestrowane czy nie, tajemnice handlowe zaangażowane w działaniu Serwisu, projekt strony internetowej, informacje technologiczne zaangażowane w jego funkcjonowania, w tym, ale nie umniejszając, oprogramowanie, aplikacje, grafiki i inne pliki, kody komputerowe, tekstów i / lub inne materiały w nich zawarte. Nie wolno kopiować, rozpowszechniać, powielać, publicznie udostępniać, lub dostarczyć osobom trzecim informacji i / lub jakiejkolwiek jego części. Nie wolno modyfikować, publikować, transmisji, przekazywania, sprzedaży, dystrybucji i / lub wykorzystania komercyjnego, dowolnego rodzaju, informacji i / lub jakiejkolwiek jego części, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Drinka Ltd., innym niż dozwolonym użytku, który jest przez ustanowione przez prawo i/lub przepisy. Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Umowa ta upoważnia jedynie do korzystania z Serwisu.
Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się niniejszym, że Drinka Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie lub naruszenia praw własności intelektualnej, w tym wszelkiego rodzaju znaków i tajemnic handlowych w stosunku do prawa użytkowania, jakie przysługują internaucie adresów w tym nazw domen i adresów e-mail.
Ograniczenie odpowiedzialności
Drinka Ltd. nie zobowiązuje się, że usługi nie będą zakłócone, będą regularnie podawana nieprzerwanie, będą bezpieczne i wolne od błędów, i będzie odporny na dostępem osobom nieuprawnionym lub odporny na uszkodzenia, awarie, problemy lub awarii sprzętu, oprogramowania, linii i systemów łączności, w Drinka Ltd., jej dostawców i / lub ktoś w jego imieniu.
Świadczenie usług przez Drinka Ltd. jest uzależnione między innymi od osób trzecich, a Drinka Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich i nie będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i / lub straty i / lub koszty poniesione przez każdego internautę i / lub osoby trzecie w wyniku i / lub w stosunku do jakiegokolwiek działania lub zaniechania, jak podano powyżej.
Jakiekolwiek użycie i poleganie przez internautę na treści, informacjach, reklamach, usługach, produktów albo prezentowanych lub reklamowanych w systemie wykonywane są w gestii i pod wyłączną odpowiedzialność internauty.
Jeśli internauta współpracuje z osobami trzecimi, Drinka Ltd. nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i / lub inne skargi, które internauci będą mieli w wyniku tych zobowiązań.
Internauta oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie miał żadnego argumentu, roszczenia lub żądania związanego z Drinka Ltd. w odniesieniu do jakości informacji, usługi i produktów publikowanych i / lub dostarczonych na stronie internetowej i / lub na stronach internetowych innych, ich możliwości, ograniczeń i przydatności do potrzeb internauty, a on niniejszym zrzeka się wszelkich argumentów i / lub roszczenia i / lub popytu jak wyżej przeciwko Drinka Ltd. i / lub przeciw każdemu występującemu w ich imieniu.
Drinka Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne i / lub przypadkowe uszkodzenia, niemożność korzystania, utratę danych i / lub utratę zysków, wynikających z korzystania z usług i / lub wszelkich informacji, treści, usług lub produktów na stronie internetowej i / lub które mogą być dostępne za pośrednictwem strony internetowej, także wtedy, gdy ma ona umieszczone na wszelkiego rodzaju nadzór nad treścią na stronie internetowej, lub które mogą być dostępne lub wyświetlane za pośrednictwem Serwisu, a nawet jeśli dowie się o możliwości wystąpienia takich szkód, które zostaną wyrządzone internaucie i / lub osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w odniesieniu do strony internetowej Tapuz i / lub usług, ich zastosowanie, niezdolność do korzystania z tego samego, ich anulowania, ograniczania lub przerwania.
Jeśli Drinka Ltd., z ich własnej nieprzymuszonej woli i poza wyznaczonym czasem służby, będzie starać się pomagać w rozwiązywaniu problemów i / lub na prośbę internauty, taka pomoc nie będzie w żaden sposób być interpretowana jako nakładająca jakąkolwiek odpowiedzialność na Drinka Ltd.
Odłączenie, przerwanie oraz zmiany
Drinka Ltd. może usunąć treści z Serwisu, w jego wyłącznej gestii i bez konieczności dostarczenie wypowiedzenia internautom iw tym kontekście, w celu zablokowania i / lub ograniczenie i / lub zaprzestania usług w Serwisie w okolicznościach, w których internauta powinien skorzystało z Serwisu w sposób, który może zakłócić dostęp do serwisów innym internautom lub w sposób, który stanowi delikt cywilny lub karny lub taki, który ustanawia uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że postępowanie internauty jest sprzeczne  i / lub jest niezgodny z zasadami i warunkami określonymi przedstawionymi w tym regulaminie.
Ponadto Drinka Ltd. może odłączyć lub ograniczyć lub zaprzestać świadczenia usług Serwisu w każdym czasie, w tym, lecz bez odstępstw, w celu wykonania niezbędnych lub bezpośrednich aktów konserwacji lub konfiguracji systemów, które są używane w ten sposób.
Nic w przypadku blokowania, przerwania lub ograniczenia usług w ten sposób, nie powoduje nałożenia żadnej odpowiedzialności na Drinka Ltd. i / lub odstępstw od obowiązku internauty by działać zgodnie z warunkami korzystania przez cały czas.
Od czasu do czasu Drinka Ltd. będzie mógła zmienić strukturę strony internetowej, jej wygląd, usługi na stronie internetowej i ich dostępność, zakres oraz wszelkie inne aspekty - a wszystko bez konieczności powiadamiania internauty , Internauta nie będzie miał żadnego argumentu roszczenia i / lub żądania skierowanego do Drinka Ltd. w związku z wykonywaniem tych zmian i / lub problemów, które mogą w wyniku tego nastąpić.
 
Ochrona prywatności
Korzystanie ze stronty internetowej i z usług zawartych na niej internauta wyraża zgodę dla Drinka Ltd. na monitorowanie wykorzystania strony korzystając z usługi "cookies" i / lub podobnych środków. Drinka Ltd. może używać jakichkolwiek i wszelkich informacji, w celu kontroli i / lub nadzoru i / lub rozwoju i / lub utrzymania jakości usług, ich poziom i widocznych uszkodzeń i / lub w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi przepisami prawa i / lub dla swoich potrzeb, a w tym kontekście usługi oraz badania Drinka Ltd.
Drinka Ltd. jest zgodna z przepisami każdego i wszystkich ustaw i w tym kontekście Prawo ochrony prywatności, 5741-1981 i będzie utrzymywać prywatność internautów i nie ujawni nikomu, kto jest nieuprawnione do nich przez prawo, list lub dokumentów, które zawierają nazwę internauty i adresu ani żadnych innych informacji w odniesieniu do niego, innego niż szczegółów i informacji w domenie publicznej, napisanych przez samego internautę.
Poprzez przeglądanie strony internetowej i korzystania z usług zgadzasz się, że Drinka Ltd. będzie wykorzystywać dane w celu otrzymywania i/lub dostarczania aktualizacji i / lub materiał i / lub reklamy i / lub materiałów marketingowych za pośrednictwem adresu e-mail.
Prawo właściwe i jurysdykcja
Ustawodawstwo państwa Izrael będzie miało zastosowanie do niniejszych Warunków użytkowania oraz wynikających z niniejszej umowy. Warunki Korzystania będą interpretowane zgodnie z nim, a wszelkie spory lub problemy prawne w stosunku do niego zostaną doprowadzone do wykluczenia wyłącznie przez właściwe instancje sądowe w Tel Awiwie Jaffa. Korzystanie z tej strony jest zabronione w jurysdykcjach, w których każdy z postanowieniami warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie są ważne, w tym, lecz bez ograniczenia, przepisy niniejszego ustępu.